Exercicis de Fórmula d'Herón per l'àrea d'un triangle

Donat un triangle amb les següents mesures,

Base=$$11$$ cm, costat 1 $$= 11$$ cm, costat 2 $$=7,5$$ cm, altura (h) $$=7$$ cm

calcula l'àrea mitjançant la Fórmula d'Heró.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Primer procedim a calcular el semiperímetre.

Les dades de l'enunciat interpretades per a la nostra fórmula són:

$$a=11, b=11, c=7,5$$

Aleshores es té: $$p=\dfrac{a+b+c}{2}=\dfrac{11+11+7,5}{2}=14,75$$

Aplicant-ho a la fórmula d'Heró:

$$A=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=$$ $$=\sqrt{14,75 \cdot (14,75-11) \cdot (14,75-11) \cdot (14,75-7,5)}=38,5\ \mbox{cm}^2$$

Solució:

$$38,5 \ \mbox{cm}^2$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria