Exercicis de Factorització

Factoritza els següents números: $$35, 44, 29$$ i $$63$$. Algun d'ells és primer?

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

$$\begin{eqnarray} 35 & | & 5 \\ 7 & | & 7 \\ 1 & & \end{eqnarray}$$

$$\begin{eqnarray} 44 & | & 2 \\ 22 & | & 2 \\ 11 & | & 11 \\ 1 & & \end{eqnarray}$$

$$\begin{eqnarray} 29 & | & 29 \\ 1 & & \end{eqnarray}$$

$$\begin{eqnarray} 63 & | & 3 \\ 21 & | & 3 \\ 7 & | & 7 \\ 1 & & \end{eqnarray}$$

Solució:

$$35=5\times7$$

$$44=2^4\times11$$

$$29=29\times1$$

$$63=3^2\times7$$

$$29$$ és primer.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria