Exercicis de El triangle

Considera un triangle de base $$15 \ cm$$ i d'altura $$12 \ cm$$ corresponent a aquest costat. Quina és la seva àrea?

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

L'àrea del triangle serà la següent: $$$A=\dfrac{b\cdot h}{2}=\dfrac{15\cdot12}{2}=90 \ cm^2$$$

Solució:

$$A=90 \ cm^2$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria