Exercicis de Càlcul d'imatges i antiimatges

Donada la funció $$f$$ definida per sumar tres a l'arrel d'un nombre real donat, trobeu la seva expressió analítica així com $$f (1), f (4)$$ i $$f^{-1}(7)$$.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Escrivim l'expressió algebraica de la funció:

$$$f(x)=\sqrt{x}+3$$$

Podem calcular ara: $$$f(1)=\sqrt{1}+3=1+3=4$$$ $$$f(4)=\sqrt{4}+3=2+3=5$$$ $$$f^{-1}(7):$$$ $$$7=\sqrt{x}+3$$$ $$$4=\sqrt{x}$$$ $$$x=16$$$

Solució:

$$f(x)=\sqrt{x}+3$$

$$f(1)=4$$

$$f(4)=5$$

$$f^{-1}(7)=16$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria