Exercicis de Inequacions de segon grau

Trobar les regions solució de les següents inequacions:

a) $$x^2+x+1 < -x$$

b) $$x(1-x)+2x-2 > -1$$

c) $$(x-2)(x+1)+x > (2x-1)x -2$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

a) $$x^2+x+1 < -x \Rightarrow x^2+2x+1 < 0 $$

Trobem les solucions de l'equació $$x^2+2x+1=0$$: $$$ x=\dfrac{-2\pm\sqrt{4-4}}{2}=-1$$$ Tenim una única solució. En conseqüència, $$$x^2+2x+1 < 0 \Rightarrow (x-1)^2<0 $$$ No hi ha solució perquè un nombre al quadrat sempre és positiu.

b) $$$x(1-x)+2x-2 > -1 \Rightarrow x-x^2 +2x-2+1 > 0 \Rightarrow $$$

$$$\Rightarrow -x^2+3x-1 > 0 \Rightarrow x^2-3x+1 < 0$$$

Trobem les solucions de l'equació $$x^2-3x+1=0$$: $$$ x=\dfrac{ 3\pm\sqrt{9-4}}{2}=\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2} \Rightarrow x_1= \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}, \ x_2=\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$$$

on $$x_1 < x_2$$.

$$$x^2-3x+1 < 0 \Rightarrow (x-x_1)(x-x_2) < 0 \Rightarrow$$$ $$$ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{a) } \ (x-x_1) > 0 \ \text{ i } \ (x-x_2) < 0 \\ \text{b) } \ (x-x_1) < 0 \ \text{ i } \ (x-x_2) > 0 \end{array} \right. $$$ $$$ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{a) } \ x > x_1 \ \text{ i } \ x < x_2 \\ \text{b) } \ x < x_1 \ \text{ i } \ x > x_2 \end{array} \right. $$$

i com que $$x_1 < x_2$$, tenim $$x_1 < x < x_2 $$.

c) $$$(x-2)(x+1)+x > (2x-1)x -2 \ \Rightarrow \ x^2+x-2x-2+x > 2x^2-x -2 $$$ $$$ \Rightarrow \ 0 > 2x^2-x-2-x^2 -x +2x +2 -x \ \Rightarrow \ 0 > x^2 -x $$$

Trobem les solucions de l'equació $$x^2 -x=0$$: $$$ 0=x^2-x=x(x-1) \Rightarrow x_1=0 \ \text{ i } \ (x-1)=0 \Rightarrow x_2=1 $$$

Tenim doncs dues solucions: $$0$$ i $$1$$. $$$x^2 -x < 0 \Rightarrow x(x-1) < 0 \Rightarrow$$$ $$$ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x > 0 \ \text{ i } \ x-1 < 0 \Rightarrow x < 1\\ x < 0 \ \text{ i } \ x-1 > 0 \Rightarrow x > 1 \end{array} \right. $$$

i veiem que les desigualtats més restrictives ens diuen que $$x > 0$$ i $$x<1$$.

Solució:

a) No hi ha solució.

b) La inequació es compleix per a $$x$$ que satisfan: $$ \dfrac{3-\sqrt{5}}{2} < x < \dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$$.

c) La inequació es compleix per a $$x$$ que satisfan: $$0 < x < 1$$.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria