Exercicis de El conjunt dels nombres naturals, ordre i representació

Escriu, mitjançant els símbols $$ < $$ i $$ > $$, les següents frases:

a) $$5$$ és més gran que $$3$$

b) $$2$$ és menor que $$7$$

c) $$4$$ és major que $$5$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

a) $$5$$ és més gran que $$3$$ és el mateix que $$5 > 3$$.

b) $$2$$ és menor que $$7$$ és el mateix que $$2 < 7$$.

c) Hauriem d'escriure $$4 > 5$$, però no és cert ja que $$4$$ no és més gran que $$5$$.

Solució:

a) $$5 > 3$$

b) $$2 < 7$$

c) $$4$$ és major que $$5$$ es tradueix per $$4 > 5$$, la qual cosa és falsa.

Amagar desenvolupament i solució

Quins d'aquests nombres són naturals?

a) $$2.3$$

b) $$80$$

c) $$2$$

d) $$-12$$.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

a) Podem dir: "Tinc $$2.3$$ germans"? No, potser tenim $$2$$ germans, potser $$3$$, però no en podem tenir $$2.3$$.

b) En aquest cas es pot dir, per exemple, "En aquest camp hi ha $$80$$ ovelles". Per tant, és un nombre natural.

c) Com en el cas anterior, es pot usar per comptar coses: "El meu germà té $$2$$ anys". És a dir, també és un nombre natural.

d) Aquest nombre no serveix per comptar objectes: "Demà vindran $$−12$$ convidats" no és correcte.

Solució:

$$2.3$$ no és un nombre natural.

$$80$$ és un nombre natural.

$$2$$ és un nombre natural.

$$-12$$ no és un nombre natural.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria